Poruchy osobnosti

Přihlaste se k odběru novinek z Psychoporadny:

doporučení

01.05.2017
Urgentně hledám medičku 5., 6. ročník nebo lékařku na výpomoc.
Na 602230445.

14.03.2017
PSYCHIATRICKÁ KANCELÁŘ
Provedeme znalecká vyšetření pro soudy, policii, pojišťovny, firmy i osoby. 2x znalec ve zdravotnictví odvětví psychiatrie a odvětví ztížení společenského uplatnění a bolestné, konzultantka z psychologie

10.02.2017
Hledám znalce psychology i psychiatry zvl. z Moravy
Hledám znalce ke spolupráci, urgentní!! expert.rocek@yahoo.com

Chat:

chat

Toto je jedna z nejnavštěvovanějších stránky Psychoporadny CZ. Zde je vstup na úvodní stránku.

                            

 

 • V případě zájmu o účast ve studiích navštivte tuto stránku.

 

 •  V případě, že chcete být v příštích měsících klientem (osobní návštěvy) Psychoporadny CZ,  navštivte tuto stránku.
 •  Hledáme asistentku - sekretářku. V případě zájmu navštivte tuto stránku.
      
   

 

Výhody objednávky v Psychoporadně CZ

 

1. Ke konzultacím, opakovaným konzultacím, minikonzultacím a komunikaci komunikačními programy (Skype, ICQ) písmem nebo hlasově je na výběr psycholog nebo psychiatr nebo obojí
2. Rychlá odpověď - zpravidla v den platby
3. Podrobná odpověď - několik stránek textu A4 (3-7)
4. Specifická odpověď - připravená šitá na míru klienta (tedy nikoliv obecná odpověď nebo zkopírovaná odpověď, která se posílá každému stejná)
5. Kvalitní odpověď - vychází z aktuálních a posledních poznatků psychiatrie či psychologie
6. Testy specifické na nejdůležitější oblasti psychických poruch (úzkost, deprese, fobie,...) a testy nespecifické -  na zjištění přítomnosti psychické poruchy
7. Znalecká vyšetření pro soukromé osoby i pro státní orgány
8. Účast ve výzkumu (léky zdarma)
9. Produkty Psychoshopu a Lékárny: některé z nich se používají v léčbě některých psychologicko-psychiatrických potíží, například: Happylite, plnospektrální simulátor slunce,  AVS přístroje (psychowalkmany); calcium brain  tonic capsules (zlepšení výkonnosti nervového systému). Zapůjčení výrobků zdravého světla zdarma.
10.Při registraci sleva 10 na služby a 5 procent na zboží 

Jiné

 • možnost objednat jak zboží tak službě jedinou objednávkou
 • možnost porady s lékařem o některých výrobcích - formulář

 

                              

 

Tip z Poradny a testů

Tip z Lékárny

 • Tianshi High calcium brain tonic capsules ... zlepšuje výživu mozku a mozkových buněk, nervové soustavy, zvyšuje intelekt. Je to vynikající prostředek pro aktivaci mozkových buněk, pro zlepšení paměti, proti stárnutí mozku a pro zvýšení činnosti mozkových buněk. Některé indikace: chronická únava, roztroušená skleróza, osteoporóza, klimax, poruchy menses, deprese, zkoušky, zvýšená námaha, stres
 • Tianshi Beneficial capsules ... posiluje a aktivuje organizmus, brzdí proces stárnutí, odbourává stres, zvyšuje odolnost organizmu, uklidňuje a tiší bolest, je efektivní jako uspávací prostředek, ...

 

 

Tip z Psychoshopu

Definice - poruchy osobnosti

 • dříve se hovořilo o psychopatiích, nyní o poruchách osobnosti
 • jsou to psychické poruchy s malou procesuální aktivitou, spíše úchylky a anomálie než nemoci v pravém smyslu slova
 • jde o dysharmonicky vyvinutou osobnost, kde některé rysy osobnosti jsou nadměrně zvýrazněny, jiné naopak potlačeny
   anebo chybějí; jakoby se jednalo o dům bez vchodu, kde některá okna jsou navíc a jiná chybějí a jiná nikam nevedou
 • podle druhu (typu) poruchy osobnosti trpí příznaky poruchy osobnosti daná osoba nebo její okolí nebo obojí
 • předpokládá se, že poruchy osobnosti vznikají na genetickém základě, ale rozvíjejí se v celé šíři až v dalším
    vývoji osobnosti
 • tito lidé často vyžadují léčbu svých četných a rozmanitých potíží a současně odmítají terapeutická doporučení
 • u těchto poruch shledáváme trvalé projevy maladaptivního chování
 • lidé s takovou poruchou procházejí obdobími kompenzace a dekompenzace. Dekompenzace mohou být způsobeny jak zevními
   vlivy (zátěž, výkon trestu, ...) tak vlivy endogenními, které "nevidíme"


Epidemiologie

 • 6-9%
 • ve stejném poměru u mužů a žen
 • v rodinách postižených nacházíme častěji duševní poruchy
 • u některých typů poruch existují průkazné studie o dědičném přenosu


Klasifikace

 • jednotlivé typy nebo podtypy se vzájemně nevylučují a často se některými svými charakteristikami překrývají
 • každá porucha může být klasifikována podle převládající formy projevů chování
 • existuje-li navzájem několik subtypů poruchy osobnosti, hovoříme o smíšené poruše osobnosti


F60
Specifické poruchy osobnosti
Specifická porucha osobnosti je těžké narušení v charakterové skladbě a tendencích chování jedince, zahrnující obvykle několik oblastí osobnosti. Téměř vždy je sdružena se závažným osobním a sociálním selháním. Porucha osobnosti se obvykle objevuje v pozdním dětství nebo adolescenci a pokračuje v projevech do dospělosti. Je proto nevhodné poruchu osobnosti diagnostikovat před věkem 16 nebo 17 let. Níže jsou uvedena všeobecná diagnostická vodítka, hodící se pro všechny poruchy osobnosti. U každého subtypu jsou uvedeny doplňkové popisy.

Diagnostická vodítka
Stavy, které nelze přímo přisoudit poškození nebo onemocnění mozku nebo jiné psychiatrické poruše a které vyhovují těmto kritériím:

(a) výrazně disharmonické postoje a chování, zahrnující obvykle několik oblastí funkcí, např. afektivitu, vzrušivost, kontrolu impulzivity, způsoby vnímání, myšlení a styl vztahů k ostatním lidem,

(b) abnormální vzorec chování je trvalý, dlouhodobý a není omezen na epizody duševního onemocnění,

(c) vzorec abnormálního chování ovlivňuje celou osobnost a je jasně maladaptivní v širokém rozsahu osobních a sociálních situací,

(d) shora uvedené projevy se vždy objevují během dětství nebo dospívání a pokračují do dospělosti,

(e) porucha vede ke značné osobní nepohodě, ale to může být zřejmé až v pozdějším průběhu,

(f) porucha je obvykle, ale ne vždy, sdružena s významným zhoršením výkonu jak v zaměstnání, tak ve společenské oblasti.

Pro různé kultury by mělo být nezbytné vyvinout specifické soubory kritérií s ohledem na sociální normy a závazky. Pro diagnózu kteréhokoli níže uvedeného subtypu se vyžaduje jasný důkaz, že jsou přítomny nejméně tři z rysů nebo způsobů chování, uvedených v klinickém popisu.


F60.0 Paranoidní porucha osobnosti
Tato porucha osobnosti je charakterizována:

(a) nadměrnou citlivostí k odstrkování a odbytí,

(b) tendencí k trvalé zášti, tj. odmítání odpustit urážky, uraženou ješitnost, bezpráví a zlehčování,

(c) podezřívavostí a sklonem překrucovat a chybně interpretovat neutrální nebo přátelské akce druhých jako nepřátelské nebo pohrdavé,

(d) bojovným a úporným smyslem pro osobní práva bez ohledu na bezprostřední situaci,

(e) opakovaným neoprávněným podezříváním, pokud jde o sexuální věrnost manželského nebo jiného sexuálního partnera,

(f) sklonem ke zdůrazňování důležitosti vlastní osoby, projevující se trvalým vztahováním všeho ke svému já,

(g) zabýváním se nepodloženým „konspiračním“ vysvětlováním událostí kolem sebe nebo ve světě vůbec.

Zahrnuje:
expanzivně paranoidní, fanatickou, senzitivně paranoidní a kverulantskou osobnost (poruchu).


F60.1 Schizoidní porucha osobnosti
Porucha osobnosti, která vyhovuje následujícímu popisu:

(a) málo činností, pokud vůbec nějaké, skýtá potěšení,

(b) emoční chlad, odstup nebo oploštělá afektivita,

(c) omezená schopnost vyjadřovat vřelé, něžné city nebo zlobu vůči jiným lidem,

(d) zjevná lhostejnost ke chvále a kritice,

(e) malý zájem o sexuální zážitky s jinou osobou (když se vezme v úvahu věk),

(f) téměř neměnná přednost samotářským činnostem,

(g) nadměrné zaměstnávání se fantazií a introspekcí,

(h) nedostatek blízkých přátel nebo důvěrných vztahů (nebo jenom jeden) a nedostatek touhy po takových vztazích,

(i) výrazná necitlivost pro převládající společenské normy a konvence.

 

F60.2 Dissociální porucha osobnosti
Porucha osobnosti, která vyvolává pozornost vzhledem k vážné nerovnováze mezi chováním a převládajícími společenskými normami a která je charakterizována těmito rysy:

(a) nelítostný nezájem o city druhých,

(b) neotřesitelný a trvalý postoj nezodpovědnosti a bezohlednosti vůči společenským normám, pravidlům a závazkům,

(c) neschopnost udržet trvalé vztahy při schopnosti je bez nesnází vytvářet,

(d) velmi nízká tolerance k frustraci a nízký práh pro uvolnění agrese, včetně násilí,

(e) neschopnost zakoušet vinu a poučit se ze zkušenosti, zvláště z trestu,

(f) výrazné tendence ke svádění viny na jiné nebo poskytování plauzibilních racionalizací pro chování, které jedince přivádí do konfliktů se společností.

Jako přidružený rys může být přítomna přetrvávající iritabilita. Diagnózu mohou dále podporovat poruchy jednání během dětství a dospívání, ačkoliv nemusí být trvale přítomny.

Zahrnuje:
amorální, antisociální, asociální, psychopatickou a sociopatickou osobnost (poruchu).


F60.3 Emočně nestabilní porucha osobnosti
Porucha osobnosti, u které je výrazná tendence jednat impulzivně bez uvážení následků, spolu s afektivní nestálostí. Schopnost plánovat dopředu může být minimální. Výbuchy silné zlosti mohou často vést k násilí nebo „explozivnímu chování“. Ty se vyvolají snadno, když jiní impulzivní jednání kritizují nebo se proti němu staví. Jsou specifikovány dvě varianty této poruchy osobnosti a obě se projevují impulzivitou a nedostatkem sebekontroly.

F60.30 Impulzivní typ
Převládajícími charakteristikami jsou emoční nestálost a nedostatečná kontrola impulzivity. Běžné jsou výbuchy násilí nebo hrozivé chování, zvláště je-li jedinec ostatními kritizován.

Zahrnuje:
explozivní a agresivní osobnost (poruchu).


F60.31 Hraniční typ
Je přítomno několik charakteristik emoční nestálosti, navíc má pacient často nejasné nebo narušené představy o sobě samém, cílech a vnitřních preferencích (včetně sexuálních). obvykle má chronické pocity prázdnoty. Náchylnost k angažovanosti v intenzivních a nestálých interpersonálních vztazích může být příčinou opakovaných emočních krizí a může být sdružena s excesivními pokusy vyhnout se opuštěnosti řadou sebevražedných výhrůžek nebo sebepoškozujících činů (i když ty se také mohou vyskytnout bez zjevných příčin).

Zahrnuje:
hraniční osobnost (poruchu).


F60.4 Histriónská porucha osobnosti

Zahrnuje:
hysterickou a psychoinfantilní osobnost (poruchu).


F60.5 Anankastická porucha osobnosti
Porucha osobnosti charakterizovaná:

(a) pocity nadměrných pochyb a opatrnosti,

(b) nadměrným zabýváním se detaily, pravidly, seznamy, pořádkem, organizací nebo plánem,

(c) perfekcionizmem, který je na úkor splnění úkolu,

(d) nadměrnou svědomitostí, skrupulantstvím, nevhodným zabýváním se produktivností na úkor radostí a interpersonálních vztahů,

(e) puntičkářstvím a sociální konvenčností,

(f) rigiditou a paličatostí,

(g) nerozumným vyžadováním, aby se jiní podřizovali pacientovu způsobu práce nebo nerozumným odporem vůči způsobu práce druhých,

(h) vtíravými a nevítanými myšlenkami nebo podněty.

Zahrnuje:
kompulzivní a obsedantní osobnost (poruchu).


F60.6 Anxiózní (vyhýbavá) porucha osobnosti
Porucha osobnosti charakterizovaná:

(a) trvalými a pronikavými pocity napětí a obav,

(b) přesvědčením o vlastní sociální nešikovnosti, nedostatku osobní přitažlivosti nebo inferioritě vzhledem k jiným,

(c) nadměrným zabýváním se tím, že bude kritizován nebo odmítnut v sociálních situacích,

(e) nechutí stýkat se s lidmi, pokud není jisté, že bude oblíben,

(f) omezením v životním stylu kvůli potřebě fyzické jistoty,

(g) vyhýbání se sociálním a pracovním činnostem, které zahrnují významný mezilidský styk, a to ze strachu před kritikou, nesouhlasem či odmítnutím.

Přidružené rysy mohou zahrnout přecitlivělost na odmítnutí a kritiku.


F60.7 Závislá porucha osobnosti
Porucha osobnosti charakterizovaná:

(a) povzbuzováním jiných lidí nebo dovolováním jim, aby za něho přebírali odpovědnost za důležitá životní rozhodnutí,

(b) podřizováním vlastních potřeb jiným osobám, na nichž je závislý, a přílišným vyhovováním jejich přáním,

(c) neochotou vznášet byť rozumné požadavky na lidi, na nichž je závislý,

(d) pocity, že není ve své kůži, když je sám, následkem přehnaných obav, že není schopen starat se sám o sebe,

(e) stálými obavami, že bude opuštěn osobu, ke které má těsný vztah a že se bude muset starat sám o sebe,

(f) omezením schopnosti dělat všední rozhodnutí bez nadměrného množství rad a ujišťování druhými.

Přidružené rysy mohou zahrnout vnímání sebe sama jako bezmocného, nekompetentního, bez životní síly.

Zahrnuje:
astenickou, neadekvátní, pasivní a sebemařící osobnost (poruchu).


F60.8 Jiné specifické poruchy osobnosti
Porucha osobnosti, na kterou se nehodí žádný ze specifických popisů F60.0 – F60.7.

Zahrnuje:
excentrickou, nezdrženlivou („haltlos“ typ), nezralou, narcistickou, pasivně agresivní a psychoneurotickou osobnost (poruchu).

F60.9 Porucha osobnosti nespecifikovaná
Zahrnuje:
charakterovou neurózu NS, patologickou osobnost NS.


F61
Smíšené a jiné poruchy osobnosti

Tato kategorie je zaměřena na ty poruchy osobnosti a abnormality, které jsou často obtížné, ale nevykazují specifický soubor symptomů, který charakterizuje poruchy popsané v F60.–. Následkem toho je často obtížnější diagnostikovat tyto poruchy než poruchy uvedené v této kategorii. Dva typy jsou zde specifikovány 4. znakem, ostatní rozličné typy by se měly kódovat jako F60.8.

 

 

 

 • test na poruchu osobnosti, který prozradí, zda trpíte poruchou osobnosti a pokud ano, jakým typem...
 • test na osobnost (FLAG), který vám zodpoví, jací zde; nabídne vám rozbor povolování a profesí, které jsou pro vás nejvhodnější
 • Objednejte konzultaci na problém poruch osobnosti.


  Prameny:
  -klasifikace MKN 10
  -prof. MUDr. Alojz Janík, DrSc.: Diagnostika duševních poruch
  -Petr Smolík: Duševní a behaviorální poruchy