Jste psychopat/ka?

Přihlaste se k odběru novinek z Psychoporadny:

doporučení

01.05.2017
Urgentně hledám medičku 5., 6. ročník nebo lékařku na výpomoc.
Na 602230445.

14.03.2017
PSYCHIATRICKÁ KANCELÁŘ
Provedeme znalecká vyšetření pro soudy, policii, pojišťovny, firmy i osoby. 2x znalec ve zdravotnictví odvětví psychiatrie a odvětví ztížení společenského uplatnění a bolestné, konzultantka z psychologie

10.02.2017
Hledám znalce psychology i psychiatry zvl. z Moravy
Hledám znalce ke spolupráci, urgentní!! expert.rocek@yahoo.com


Slovo psychopat má v sobě cosi hanlivého... Proto se dnes říká "porucha osobnosti". Ta "jde" s člověkem celý život. Není to ani nemoc, jde spíše o jakousi povahovou anomálii, úchylku, která činí potíže v běžném životě tomu, kdo jí  trpí,  anebo činí potíže jeho okolí. Nebo oboje najednou.

Každý člověk má některé rysy poruchy osobnosti. Více či méně. Pokud se pojí několik typů poruchy osobnosti, hovoříme o smíšené poruše osobnosti.

Osobnost je více než povaha, je to širší pojem. Porucha osobnosti není pouze poruchou povahy, ale projevuje se postižením další psychických funkcí, jako je emotivita, myšlení apod.

Test nám odpoví, zda trpíte poruchou osobnosti a pokud ano, tak jakou.

Test je placený a jeho vyhodnocení dostáváte v den přijetí platby na účet Psychoporadny CZ nebo den po té. Při platbě kartou máte výsledek ještě dnes. Výsledek testu dostanete po provedení našeho rozboru a nikoliv po jeho vyplnění.

 Test představuje systém 122 otázek a není nijak časově limitován. Další 3 otázky jsou nakonec k dispozici pro uvedení detailů o posuzované osobě.

Testu se může účastnit:

a) sama osoba, která chce znát odpověď na otázku, zda má či nemá poruchu osobnosti  a pokud ano, jako konkrétně poruchou osobnosti trpí

b) jiná osoba, který vyhodnocuje někoho, o kom si myslí, že může mít poruchu osobnosti.

V poslední otázce uveďte, zda jste vyhodnocovali váš test nebo test na někoho jiného. Je nutné uvést pohlaví jedince a jeho věk! 
- takto označené položky musí být vyplněny.
anospíše anonejsem si jist/aspíše nene

1. Máte pocit, že vaše jednání (anebo jednání testovaného) je dlouhodobě výrazně nepřizpůsobivé?

2. Má vaše jednání (anebo jednání testovaného) vliv na osobní potíže nebo problémy v sociálním prostředí, kde žijete (neshody, hádky, nedorozumění,…)?

3. Vznikly problémy s přizpůsobením společnosti již v dětství nebo dospívání?

4. Pokud se jedinec nepřizpůsobí svým chováním společnosti, jedná se o dlouhodobé nepřizpůsobivé jednání  (k ostatním lidem – doma, v zaměstnání, ve společnosti vůbec)?

5. Jednáte bez emočního doprovodu, chladně, staženě?

6. Jednáte se silným emočním doprovodem, vybuchnete snadno, pohádáte se, tam, kde by se jiní nepohádali?

7. Máte pocit, že myslíte jen na sebe, že vy jste nejdůležitější v celém vesmíru?

8. Máte pocit, že se dovedete vcítit do lidí, se kterými se stýkáte, vyslechnout je, pomáhat jim, i kdybyste se jim musel přizpůsobit nebo odložit něco, co jste měla v plánu?

9. Léčíte se na nějakou duševní poruchu (jakou, uveďte nakonec v okénku pro text)?

10. Léčil jste se anebo léčíte se pro nějakou neurologickou poruchu ((jakou, uveďte nakonec v okénku pro text)?

11. Měl jste někdy nějaké závažné onemocnění mozku (nádor, úraz, bezvědomí, zánět,…)?

12. Trpíte nadměrnou citlivostí vůči odstrkování a odbývání druhými lidmi?

13. Máte tendence k trvalé zášti, to je k odmítání odpustit urážky, bezpráví a zlehčování?

14. Trpíte uraženou ješitností?

15. Jste podezíraví a máte sklon k překrucování a chybné interpretaci neutrální nebo přátelské akce druhých jako nepřátelské nebo pohrdavé?

16. Máte bojovný a úporný smysl pro osobní práva bez ohledu na bezprostřední situaci?

17. Dochází u vás k opakovanému a neoprávněnému podezírání manželského nebo jiného sexuálního partnera ze sexuální nevěry?

18. Máte sklon ke zdůrazňování důležitosti vlastní osoby, který se projevuje trvalým vztahováním všeho ke svému vlastnímu já?

19. Jste sami pro sebe nejdůležitější na světě?

20. Zabýváte se nepodloženým „konspiračním“ vysvětlováním událostí kolem sebe nebo ve světě vůbec?

21. Máte pocit, že jsou lidé proti vám zaměřeni, že jednají často proti vám?

22. Je pravda, že vám málo činností (pokud vůbec nějaké), skýtají potěšení?

23. Máte pocit, že jste emočně chladní, že jednání s lidmi s odstupem?

24. Máte pocit, že máte omezenou schopnost vyjadřovat vřelé a něžné city vůči jiným lidem?

25. Máte pocit, že máte omezenou schopnost vyjadřovat zlobu vůči jiným lidem?

26. Jste lhostejní ke chvále a kritice?

27. Máte malý zájem o sexuální zážitky s jinou osobou ve srovnání s lidmi vašeho věku?

28. Máte téměř trvalou oblibu v samotářských činnostech?

29. Věnujete se nadměrně vlastním fantaziím a pohledu do svého nitra?

30. Máte nedostatek blízkých přátel nebo důvěrných vztahů a nedostatek touhy po takových vztazích?

31. Jste výrazně necitliví k převládajícím společenským normám a zvyklostem?

32. Máte chladný nezájem o cítění druhých?

33. Jste nezodpovědní a bezohlední vůči společenským normám, pravidlům a závazkům?

34. Trpíte neschopností udržet trvalé vztahy při nedotčené schopnosti takové vztahy bez obtíží vytvářet?

35. Máte nízkou toleranci k zátěži a nízký práh pro uvolnění agrese, včetně násilí ?

viny na jiné nebo k uvádění racionálního vysvětlení pro chování, které jedince přivádí do konfliktů se společností?

36. Jednáte často násilnicky?

37. Nejste s to si přiznat vinu?

38. Jste s to se poučit se zkušenosti?

39. Jste s to se poučit z trestu?

40. Máte výrazné tendence ke svádění viny na jiné nebo k uvádění racionálního vysvětlení pro chování, které jedince přivádí do konfliktů se společností?

41. Chováte se opakovaně tak, že vaše jednání vede k výkonu trestu, k výslechům na policii apod.?

42. Jednáte obvykle agresivně a podrážděně, což se projevuje opakovanými rvačkami nebo přepadáním lidí?

43. Jste trvale nezodpovědný, což vede k tomu, že si nejste s to trvale udržet práci nebo dodržovat finanční závazky?

44. Jste zvýšeně impulzivní?

45. Chybí vám schopnost věci plánovat předem?

46. Podvádíte své okolí opakovaným lhaním, užíváním falešného jména apod.?

47. Jste lhostejní vůči tomu, že sebe vystavíte nebezpečí?


48. Jste lhostejní vůči tomu, že vystavíte nebezpečí své okolí?

49. Chybí vám lítost nebo lítostivost, což se projevuje lhostejným vztahem k poranění, trýznění nebo okradení nebo pokusem o rozumové zdůvodnění těchto činů?

50. Míváte sebevražedné myšlenky?

51. Jste málo tolerantní?

52. Máte tendence často jednat neočekávaně a bez uvážení následků?

53. Má tendence k nesnášenlivému chování a ke konfliktům s ostatními, zvláště tehdy, je-li vaše jednání někým přerušeno nebo kritizováno?

54. Máte sklon k výbuchům zlosti, hněvu nebo zuřivosti s neschopností kontrolovat následné explozivní chování?

55. Máte obtíže u setrvání u jakékoliv činnosti, která nenabízí okamžitý zisk

56. Míváte nestálou a nevypočitatelnou náladu?

57. Máte o sobě narušenou a nejistou představu, máte nejistou představu o vašich cílech a vnitřních preferencích, včetně sexuálních?

58. Máte sklon k zaplétání se do intenzivních a nestálých vztahů, které vedou často k emočním krizím?

59. Máte přehnanou snahu vyhnout se odmítnutí?

60. Míváte tendence sebepoškozovat nebo jste se již sebepoškodili – např. pořezání zápěstí,…? Vyhrožujete tím, že si něco uděláte?

61. Míváte dlouhodobé pocity prázdnoty?

62. Máte trvale a zřetelně narušené, převrácené nebo nestálé sebehodnocení nebo mínění o sobě?

63. Jednáte impulzivně – např. utrácení, sexualita, zneužívání psychoaktivních látek, bezohledné řízení vozidla, záchvaty vlčího hladu?

64. Míváte emočně nestabilní náladu, např. výrazně nespokojenou, podrážděnou náladu, úzkosti (trvající obvykle několik hodin a pouze zřídka déle než několik dnů)

65. Býváte často intenzivně rozhněván nebo ztrácíte kontrolu nad hněvem, máte výbuchy zlosti, neustálý hněv

66. Vede vaše jednání k opakovaným rvačkám?

67. Máte přechodné nebo se stresem související vztahovačné představy?

68. Máte tendence k dramatickému se prezentování, k teatrálnosti, k přehnaným emočním projevům?

69. Jste výrazně sugestibilní tak, že vás snadno ovlivní jiní lidé nebo okolnosti?

70. Máte mělkou, nestabilní, měnlivou a labilní emotivitu?

71. Vyhledáváte neustále vzrušení a činnosti, při kterých jste středem pozornosti?

72. Projevujete se zvýšeně koketérně ve vzhledu nebo  chování (nepřiměřený oděv, zvýrazňování vlastní sexuality apod.)

73. Věnujete nadměrnou pozornost vlastní fyzické přitažlivosti?

74. Máte neustálou touhu po ocenění?

75. Máte nedostatek ohleduplnosti k jiným?

76. Trpíte snadno uraženou ješitností?

77. Máte tendence lidmi manipulovat za účelem dosažení a prosazení vlastních potřeb?

78. Máte pocity přehnaných pochyb a opatrnosti?

79. Trpíte přehnaným zabýváním se detaily, pravidly, seznamy, pořádkem, organizací a plánováním?

80. Jste perfekcionista, což bývá někdy na úkor splnění úkolu?

81. Jste přehnaně svědomití a puntičkářští?

82. Zabýváte se přehnaně produktivitou na úkor spokojenosti a interpersonálních vztahů?

83. Jste pedanští ?

84. Jste nepružní (psychicky) a paličatí?

85. Vyžadujete, aby se jiní přesně podřizovali vašemu způsobu práce?

86. Máte nerozumný odpor ke způsobu práce druhých?

87. Trpíte trvalými a pronikavými pocity napětí a obav?

88. Jste přesvědčeni o vlastní sociální nešikovnosti, nedostatku osobní přitažlivosti nebo neschopnosti ve srovnání s ostatními lidmi?

89. Zabýváte se nadměrně tím, že budete kritizován nebo odmítnut v sociálních situacích?

90. Máte nechuť stýkat se s lidmi, pokud není jasné, že budete oblíben?

91. Vyhýbáte se sociálním a pracovním činnostem, pro které jsou významné meziosobnostní kontakty, a to ze strachu z kritiky, nesouhlasu nebo odmítnutí?

92. Vybízíte jiné lidi nebo dovolujete jim, aby za vás přebírali odpovědnost za důležitá životní rozhodnutí?

93. Podřizujete vlastní potřeby jiným osobám, na kterých jste závislí?

94. Trpíte neochotou vznášet i rozumné požadavky na osoby, na kterých jste závislí?

95. Má často pocity, že nejste ve své kůži, nebo trpíte obavami, že nebudete s to se o sebe postarat?

96. Máte neustálé obavy, že budete opuštěn osobou, ke které máte těsný vztah a že se budete muset sám o sebe starat?

97. Máte sníženou schopnost dělat běžná rozhodnutí, aniž byste se poradili nebo si je nechali schválit?

98. Máte velikánkou představu o vaší vlastní důležitosti (například přeceňujete dosažené úspěchy a vaše vlohy; očekáváte, že budete považován za lepšího, než jsou ostatní, aniž by tomu odpovídaly výsledky vaší práce a činnosti)

99. Jste zaujat fantaziemi o absolutním úspěchu, moci, vlastní skvělosti, kráse nebo ideální lásce?

100. Věříte, že jste zvláštní a jedinečný, a že můžete být pochopen a být ve spojení pouze se zvláštními nebo vysoce postavenými lidmi nebo institucemi?

101. Máte potřebu nekonečného obdivu?

102. Máte představu o vlastní privilegovanosti, o tom, že jste něco mimořádného?

103. Máte představu o tom, že vaše přání a očekávání budou automaticky splněna?

104. Využíváte mezilidské vztahy ve svůj prospěch tak, že využíváte výsledků jiných osob k dosažení vlastních cílů?

105. Chybí vám schopnost vcítit se v toho druhého, jste váhaví a neochotní rozpoznat nebo se vžít do pocitů nebo potřeb jiných lidí?

106. Závidíte často jiným nebo věříte, že jiní závidí vás?

107. Jste arogantní, jste zpupní a nepřístupní?

108. Jste neústupní a máte prodlevy v plnění základních rutinních pracovních úkolů, zejména takových, které se ostatní usilují splnit?

109. Tvrdíte často, že ostatní mají nesmyslné požadavky?

110. Býváte mrzutý, podrážděný nebo hádavý, jste-li žádán o něco, co se vám nechce dělat?

111. Kritizujete své nadřízené a míváte k nim pohrdavý postoj?

112. Provádíte záměrně pomalu nebo špatně úkoly, které se vás ve skutečnosti nechce dělat?

113. Kladete překážky snaze ostatních tím, že neuděláte svůj podíl na společné práci?

114. Vyhýbáte se plnění povinností s výmluvou, že jste zapomněl?

115. Míváte obvykle převážně sklíčenou, ponurou, bezútěšnou, neradostnou a nešťastnou náladu?

116. Máte při svém vlastním hodnocení pocit o vlastní nedostatečnosti, neschopnosti, bezcennosti?

117. Máte nízké sebevědomí?

118. Jste vůči sobě příliš kritický, sebeobviňující se a hanící se?

119. Jste často zadumaný a ustaraný?

120. Jste vůči jiným kritický, odsuzující a posuzujete je spíše záporně?

121. Jste pesimistický?

122. Máte sklonky k pociťování pocitů viny nebo k výčitkám svědomí?

Berete nějaká psychofarmaka? Pokud ano, napište jaká, jak dlouho, v jaké dávce.

Léčíte se pro nějakou psychickou poruchu? Napište jakou, jak dlouho.

Napište sdělení, zda test jste vyplnil/a pro sebe anebo zda jste zadala údaje o někom jiném. Pokud o někom jiném, napište pohlaví, věk a důvody pro vyplnění testu. Připište, zda se daná osoba léčí na nějakou psychickou poruchu a zda bere psychofarmaka, pokud ano, jaká.

Napište, proč si o sobě (nebo o někom jiném) myslíte, že byste měl/a být (nebo testovaná osoba) psychopat.