Deprese HAMD+

Přihlaste se k odběru novinek z Psychoporadny:

doporučení

01.05.2017
Urgentně hledám medičku 5., 6. ročník nebo lékařku na výpomoc.
Na 602230445.

14.03.2017
PSYCHIATRICKÁ KANCELÁŘ
Provedeme znalecká vyšetření pro soudy, policii, pojišťovny, firmy i osoby. 2x znalec ve zdravotnictví odvětví psychiatrie a odvětví ztížení společenského uplatnění a bolestné, konzultantka z psychologie

10.02.2017
Hledám znalce psychology i psychiatry zvl. z Moravy
Hledám znalce ke spolupráci, urgentní!! expert.rocek@yahoo.com


Test umožňuje ověřit přítomnost depresivních symptomů, jejich intenzitu a stupeň, potřebu případné léčby. Jde o zjednodušený test MADRS, doplněný o řadu dalších otázek


• Test představuje jednorázový rozbor vašeho problému či potíží.
• Výsledkem testu není jen jednoduchá odpověď, ale podrobný odborně fundovaný rozbor problému s doporučením dalšího vhodného postupu včetně případných alternativ léčby.
• Test zahrnuje systém 41 otázek a okno pro zadání dalších podrobností o vašich potížích.
• Odpověď dostáváte emailem.

Na stránkách Psychoporadny CZ je umístěno více testů na deprese. Vyberte ten, který nejvíce "sedí" na vaše depresivní potíže.

Test je placený a jeho vyhodnocení dostáváte v den přijetí platby na účet Psychoporadny CZ nebo den po téPři platbě kartou máte výsledek ještě dnes. Výsledek testu dostanete po provedení našeho rozboru a nikoliv po jeho vyplnění.Ke každému vyhodnocenému testu je volen komplexní a individuální přístup: aby bylo možno co nejpřesněji odpovědět, uveďte ve formuláři pod poslední otázkou testu odpovědi na níže uvedené otázky. Odpovědi na otázky zajistí, aby

  • hodnocení testu bylo  komplexní
  • hodnocení testu bylo individuální

Odpovědi na otázky doplní obsah odpovědí, zachycených v testu. Nejde ani tak o podrobnost odpovědí, ale o přesnost a výstižnost ve formulacích.

1. jak dlouho máte psychické potíže ?
2. jak dlouho máte tělesné (popište i tělesné obtíže, protože mohou být způsobeny psychickou poruchou) potíže?
3. popis vašich psychických potíží
4. popis vašich tělesných potíží
5. zda se zhoršují v čase (zda nabývají postupně na intenzitě)?
6. zda jsou přítomny jenom někdy nebo více méně neustále
7. zda jsou přítomny více v nějakou denní dobu
8. zda se vyskytují v závislosti na ročním období
9. zda jste si na ně vzal/a nějaké léky, pokud ano, jaké a s jakým efektem, dávky léku/léků
10. měl někdo takové potíže v rodině?
11. působí vám tyto potíže problémy v každodenním fungování (v rodině, zaměstnání, při vašich koníčcích apod.)?
12. jak se hodnotíte povahou?
- takto označené položky musí být vyplněny.
nejsou přítomnyzjistitelné pouze cílenými otázkaminemocný je uvádí spontánnězjistitelné podle nonverbálních projevů pacienta/tj. výrazu obličeje, držení těla, hlasu a plačtivosti/nemocný mluví výhradně jen o svých depresivních náladách a podle toho se chová

depresivní nálada/smutek, pocit beznaděje, bezmocnosti, zbytečnosti/

nejsou přítomnyvýčitky, že zklamal své známé a přáteleobviňování se, neschopnost odpoutat se od myšlenek na minulé nemocný chápe svůj stav jako trest. Autoakuzační (sebeobviňování) bludy.nemocný slyší výčitky a urážky anebo má výhružné zrakové halucinace

pocity viny

nejsou přítomnymá pocit, že nestojí za to žíttouha zemřít, nebo jakékoliv myšlenky na možnost zemřítsebevražedné úmysly nebo tomu odpovídající chovánírealizovaný sebevražedný pokus

sklony k sebevraždě

žádné potíže s usínánímstěžuje si na příležitostné potíže s usínáním/ trvající déle než půl hodiny/poruchy usínání každou noc

poruchy usínání

nejsou přítomnynemocný si stěžuje na neklidný a přerušovaný spánek během nociprobouzení se v noci - jakékoli opuštění postele se skóruje zde /kromě případů, kdy je důvodem vyprázdnění /

poruchy spánku (průběh spánku, hloubka, kvalita, probouzení se v noci)

nejsou přítomnybudí se časně ráno, ale zas usnejestliže se probudí, není schopen opět usnout

poruchy probouzení se (k ránu)

žádné omezenímyslí si a pociťuje, že je neschopný, unavitelný a slabý ve vztahu k nějaké činnosti /práci nebo zálibě/ztráta zájmu o činnost /práci nebo zálibu/. Buď přímo udávané pacientem, nebo nepřímo patrné jako nedostatek iniciativy, nerozhodnost, roztěkanost / cítí, že musí nutit sám sebe k práci nebo činnosti/zkrácení času vynaloženého k práci nebo pokles pracovní produktivity. Pacient věnuje méně než 3 hodiny denně práci a zábavě pacient není schopen jakékoliv práce v důsledku současného onemocnění. Nezapojí se do žádné aktivity, nezvládne bez pomoci ani běžnou rutinu

práce a aktivní záliby

řeč a myšlení jsou normálnímalé zpomalenízcela zřetelné zpomalenírozhovor je velmi svízelnýnaprostý stupor

inhibice/zpomalené myšlení a zpomalená řeč, narušená schopnost soustředění, zpomalená motorika/

není přítomenpohrávání si s prstyhraní si s rukama, s vlasy, atd.přechází sem a tam, nedokáže klidně sedětokusování nehtů, kousání rtů, vytrhávání vousů a vlasů, mnutí rukou

neklid

bez potížísubjektivní pocity napětí a dráždivostistarosti z maličkostíobavy jsou zřejmé z výrazu obličeje a z řečinemocný vyjadřuje své strachy, aniž by byl tázán

úzkost /duševní složka/

nepřítomnamírnástředně silnázávažnázneschopňující

úzkost/ tělesná složka/ - patří sem: sucho v ústech, nadýmání, poruchy trávení, průjem, křeče, říhání, hyperventilace, vzdychání, palpitace, bolesti hlavy, časté močení, pocení

nepřítomnynechutenství, ale pacient jí, aniž by musel být pobízen do jídla. Pocit tíže v břiše.nemocný musí být do jídla nucen. Žádá anebo musí dostávat projímadlo nebo léky pro zažívací potíže

gastrointestinální potíže

nepřítomnypocit tíže v končetinách, zádech nebo hlavě. Bolesti v zádech, bolesti hlavy, bolesti ve svalstvu, úbytek energie a únavnost.jakýkoliv z výše uvedených příznaků, je-li mimořádně výrazný

povšechné tělesné příznaky

nepřítomnypotíže jsou mírnépotíže jsou značné

potíže z oblasti genitální/ztráta libida, menstruační potíže a poruchy/

nejsou přítomnyzvýšené sebepozorování /tělesných příznaků/zvýšení zabývání se vlastním zdravímčasté potíže, vyhledávání pomoci u lékařů, atd.hypochondrické bludy

hypochondrické příznaky

ztráta na váze menší než 0,5 kg týdněztráta větší než 0,5 kgztráta větší než l kg týdně

pokles tělesné váhy

nemocný sám uznává, že je depresivní a nemocnýuznává, že je nemocen, ale příčinu přikládá špatné stravě, počasí, přepracování, infekci, nedostatku odpočinku atd.nemocný popírá, že by vůbec byl nemocen

náhled

není denní kolísáníhorší večerhorší ráno

denní kolísání potíží

nejsou přítomnypouze mírně vyjádřenystředně silně vyjádřenyjsou silně vyjádřenyjsou přímo neúnosné

depersonalizace a derealizace (pocit, že by sami nebo okolí vám připadá změněné)

nejsou přítomnypodezíravostvztahovačnostbludy vztahovačnosti a pronásledování

paranoidní příznaky

není přítomnoje mírně přítomnoje silně přítomno

nutkavé myšlenky (vaše myšlenky, protivolní, stále se opakující)

není přítomnoje mírně přítomnoje silně přítomno

nutkavé jednání

není přítomnomírná: méně než 60 minutzřetelná a nesporná: více než 60 minut po většinu dní

hypersomnie - zvýšená spavost – zaspání, delší spaní

nepřítomnamalá nebo nepravidelná: zdřímnutí méně než 30 minutzřetelná a nesporná: více než 30 minut po většinu dní

hypersomnie – zdřímnutí – nadměrná potřeba spánku přes den

nepřítomnnamírná: minimální nebo nevelké zvýšení chuti k jídlu; touha po jídlezřetelná: nesporně zvýšená chuť k jídlu

zvýšená chuť k jídlu

nepřítomensporný nebo minimální: méně než 2,3 kgzřetelný: vyšší nebo roven 2,3 kg

vzestup váhy (v posledních 2 týdnech)

nepřítomnomírné: nepatrné zpomalení řeči a myšlenkových procesůstřední: odpovědi jsou zpožděny, snížení vůle, volních procesůzávažné: zpomalení řeči a myšlenkových procesů takové, že významně prodlužuje konverzaceextrémní: téměř nemluvíte a minimálně reagujete na kladené otázky

psychické zpomalení (zpomalení řeči a myšlenkového procesu)

nepřítomnémírné: mírné oploštění afektů, neměnný výrazstřední: monotónní hlas a snížení spontánních pohybůzávažné: jasně viditelné zpomalení pohybů a chůze. Plochý afekt.extrémní: stupor (ztráta pohybů). Významné motorické zpomalení při chůzi a ve stoji

motorické zpomalení (pomalost pohybů a emočního výrazu tváře)

nepřítomnasubjektivní pocity (bezradnosti), které jsou zjistitelný pouze pomocí dotazovánísám/a sdělujete, že má pocit bezradnostivyžadujete pobízení, vedení a přesvědčování abyste splnil/a běžné úkony a udržoval/a osobní hygienuvyžadujete osobní asistenci pro oblékání, učesání, jídlo a osobní hygienu

bezradnost

nepřítomnaobčasné pochyby že „se věci zlepší“, ale můžete být o tom, že se zlepší, někým snadno přesvědčen/aneustále se cítíte bez naděje, ale stále ještě můžete být přesvědčen/a o zlepšení tohoto stavumluvíte sám/a o pesimistických pocitech, beznaději, nejisté budoucnosti; tyto pocity nelze ovlivnit zvenčísám/a hledáte záchranu, říkáte, že se vám již nikdy nebude dobře dařit apod.

beznaděje

nepřítomnypocity vlastní bezcennosti a ztráty sebeúcty jsou sdělovány jenom na podkladě cílených otázeksám/a uvádíte pocity bezcennosti a ztráty sebeúctyod předchozího se liší intenzitou: sám/a sdělujete, že vám není dobře, že se cítíte špatně, méněcenně apod.bludné názory na vlastní bezcennost, například, že jste jenom hromada odpadků apod.

pocity bezcennosti

nenevímano

Měl/a jste během vašeho života jiná období trvající dva nebo více týdny, kdy jste se cítil/a depresivní a bez zájmu o většinu věcí a měl/a jste většinu symptomů, uvedených výše?

nenevímano

Měl/a jste mezi vaší současnou a poslední epizodou deprese období v trvání nejméně dvou měsíců bez deprese nebo bez ztráty zájmů?

nenevímano

Pokud jste již měla/a období deprese, jsou mezi obdobími deprese období, kdy nemáte vůbec žádné nebo téměř žádné potíže?

nenevímano

Ztratil/a jste během vaší současné depresivní epizody schopnost reagovat na věci, podněty a zážitky, které vám předtím vyvolávaly radost nebo vás rozveselily?

nenevímano

Cítil/a jste depresi, která je odlišná (hlubší, výraznější, neodklonitelná) od pocitů, které jste prožil/a (nebo které byste prožil/a) při ztrátě blízké osoby?

nenevímano

Cítil/a jste se pravidelně ráno hůře téměř každý den?

nenevímano

Probouzel/a jste se téměř každý den nejméně o dvě hodiny dříve než obvykle a měl/a jste obtíže opět usnout?

nenevímano

Cítil/a jste nesmírnou vinu, zcela nepřiměřenou dané situaci?

nenevímano

 Jste zvýšeně citlivý/á?

Odpovědi na otázky doplní obsah odpovědí, zachycených v testu. Nejde ani tak o podrobnost odpovědí, ale o přesnost a výstižnost ve formulacích.

1. jak dlouho máte psychické potíže ?
2. jak dlouho máte tělesné (popište i tělesné obtíže, protože mohou být způsobeny psychickou poruchou) potíže?
3. popis vašich psychických potíží
4. popis vašich tělesných potíží
5. zda se zhoršují v čase (zda nabývají postupně na intenzitě)?
6. zda jsou přítomny jenom někdy nebo více méně neustále
7. zda jsou přítomny více v nějakou denní dobu
8. zda se vyskytují v závislosti na ročním období
9. zda jste si na ně vzal/a nějaké léky, pokud ano, jaké a s jakým efektem, dávky léku/léků
10. měl někdo takové potíže v rodině?
11. působí vám tyto potíže problémy v každodenním fungování (v rodině, zaměstnání, při vašich koníčcích apod.)?
12. jak se hodnotíte povahou?
13. uveďte faktory, které mohly sehrát roli při vzniku vašich potíží (stres, psychoaktivní látky, životní problémy, ...)